(אינפיניטי גמל מניות בחו"ל - (1536

עיקרי מדיניות ההשקעה

כספי המסלול יושקעות במניות בחו"ל ו/או בניירות ערך עוקבי מדדי חו"ל. 
מדד היחוס של המסלול הינו מדד MSCI World All Country.

רמת סיכון

גבוהה

פילוסופיית ההשקעה

המסלול מאפשר לעמית לפזר את השקעותיו פיזור גיאוגרפי ומטבעי, וכן להיחשף למגזרי השקעה 
שאינם קיימים בארץ, וזאת תוך שמירה על אמות מידה פיננסיות נאותות, פיזור רחב ועקיבה בקירוב 
אחר מדד הייחוס. 

 

מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר. 
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001078-1536-00012.62%
7.72%
9.30%
1.07


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום