ייפוי כח לבעל רישיון

 

 

ביום 12 בדצמבר 2012 פורסם חוזר סוכנים ויועצים בנושא "ייפוי כח לבעל רישיון" (חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-3)
(להלן: "החוזר"). ביום 22  באוגוסט 2013 פורסם תיקון לחוזר (חוזר סוכנים ויועצים 2013-10-3) אשר מחליף את הוראות החוזר.

החוזר קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות מוצר
פנסיוני או להעביר בקשות בשמו במסגרת יעוץ או שיווק פנסיוני. בהתאם להוראות החוזר, מסירת מידע לבעל רישיון
וקבלת מידע עבור עמיתים שיצטרפו החל מ- 01.05.13  ו/או קבלת בקשות לביצוע פעולות לרבות טופס הצטרפות,
ייעשה בכפוף לקבלת ייפוי כוח (ייפוי כוח לפי נספח ב'1 או ב'2) חתום על ידי הלקוח ועל ידי בעל הרישיון, כולל נספח
החרגות (ככל שקיים) בצירוף צילום תעודת זהות של העמית.

לגבי עמיתים שהצטרפו לפני 01.05.13, על בעל הרישיון להעביר ייפוי כוח לחברתנו וזאת עד ל-  01.07.17. יובהר
כי עד ליום זה, בעל הרישיון ימשיך לקבל מידע בגין לקוחותיו, בתנאי שלא ייפו את כוחו של בעל רישיון אחר.


טפסי יפויי כוח 


מתי יש להעביר את כל אחד מטפסי ייפוי כח?

 

מועד העברת ייפוי כח

סיבת העברת ייפוי כח

שלב

דוג':

נספח א

פניית בעל רישיון לגוף מוסדי יחיד או למספר גופים מוסדיים לראשונה

הנספח יועבר אך ורק באמצעות המסלקה הפנסיונית

לשם בקשת מידע שאינה כוללת פרטי זיהוי של מוצר פנסיוני המנוהל לטובת לקוח

טרום ייעוץ

קבלת מידע האם ללקוח יש קופות מנוהלות בחברתנו בשלב הטרום ייעוץ

נספח ב1

פניית בעל רישיון לגוף מוסדי יחיד או למספר גופים מוסדיים לראשונה

לשם טיפול בביצוע עסקה בקשר עם מוצרים פנסיוניים שברשות לקוח

ייעוץ מתמשך

בקשה לקבלת מידע מהגוף המוסדי לרבות מידע כללי (כגון: יתרה).

העברת מידע אל הגוף המוסדי.

העברת בקשות לביצוע פעולות במוצר (העברה פנימה, משיכת כספים, שינוי מדיניות, העברה החוצה).

בקשות הצטרפות.

 

נספח ב2

פניית בעל רישיון לגוף מוסדי לראשונה

לשם טיפול בביצוע עסקה בקשר למוצר פנסיוני

מסוים שברשות לקוח

ייעוץ מתמשך


לצפייה בסוגי ייפוי כח וכללים להעברתם - לחץ כאן 


כיצד ניתן לבטל ייפוי כח?

ניתן לבטל ייפוי כח לבעל רישיון בשני אופנים:

  1. הודעה בכתב של העמית לבעל רישיון. חובת בעל הרישיון להעביר הודעה כאמור תוך 5 ימי עסקים
    לגוף המוסדי.
  2. הודעה בכתב של העמית ישירות לחברה. החברה תשלח הודעה לבעל הרישיון המיופה לעדכונו
     תוך 5 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה מהעמית.

ביטול ייפוי כח ייכנס לתוקף, אם באמצעות הודעת העמית בכתב ואם באמצעות קבלת ייפוי כח לפי נספח ב'
המבטל ייפוי כח קודם, תוך 10 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול או ייפוי כח חדש בתנאי שמבטל את הייפוי הקודם.

 

לפניות והבהרות בנושא:

 דסק סוכנים


דסק יועצים 

ייפוי כח לבעל רישיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום