אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל - (1210) - אינפיניטי

אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל - (1210)

עיקרי מדיניות ההשקעה

כספי הקופה מושקעים באג"ח של צמודות ושקליות של מדינת ישראל, בשיעור שלא יפחת מ 75%.

מדדי הייחוס של המסלול הינם:

 50% ממשלתי צמוד מדד 2-5 שנים,

50% שקלי 2-5 שנים . 

רמת סיכון

נמוכה

פילוסופיית ההשקעה

מסלול השקעה ברמת בטחון גבוהה מאד, המניב תשואה ריאלית יציבה לאורך זמן, תוך שמירה על תנודתיות נמוכה מאד ותוך עקיבה בקירוב אחרי מדדי הייחוס.


מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר. 
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018 
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001084-1210-000
1.33%
0.74%
1.79%
0.61

קרנות ההשתלמות של אינפיניטי

קרנות ההשתלמות המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום