מסמך הנמקה לסוכן

בתאריך 1.1.2010 נכנסו לתוקפן הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר בדבר מסמך בכתב אותו חייב בעל רישיון (סוכן ביטוח בענף הפנסיוני/יועץ פנסיוני/סוכן שיווק פנסיוני) להעביר ללקוח בעת מתן המלצה בדבר כדאיות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני (מסמך ההנמקה) ולשם צירופו למוצר פנסיוני. החל מה- 1.1.2011 על אופן מילוי המסמך להיות ממוחשב. במידה ולא ניתן לעשות כן, יש למלא את המסמך באופן ידני ולשלוח העתק מודפס מהמסמך ללקוח בתוך 14 ימי עסקים.

תוכן מסמך ההנמקה

1. מאפייני הלקוח הרלבנטיים – מטרות החיסכון, חסכונות קיימים, מצב כספי.
2. השיקולים העיקריים להמלצת בעל הרישיון.
3. יתרונות וחסרונות במוצר עליו המליץ בעל הרישיון ללקוח.
4. כאשר ההמלצה כוללת כמה מוצרים פנסיוניים יש להגדיר איזה סכום או איזה שיעור מהמשכורת מומלץ להפקיד עבור כל מוצר.
5. השוואה בין המוצר ממנו מעבירים את הכספים למוצר אליו ממליצים להעביר את הכספים.
6. על סוכני ביטוח למלא גם את רשימת הגופים המוסדיים שאת מוצריהם הם משווקים ולדרגם לפי גובה תגמול כספי או לחילופין לפי מספר המוצרים הפנסיוניים שסוכן הביטוח שיווק עבור גופים אלה.
7. הצהרה לפיה בעל הרישיון מתחייב להתאים את הייעוץ/שיווק לצרכי הלקוח.
8. הצהרת הלקוח לפיה הוא מאשר כי העתק מסמך ההנמקה נמסר לידו וכן הצהרה לפיה המידע שמסר לבעל הרישיון הוא נכון.

גוף מוסדי יצרף לקוח למוצר פנסיוני בתנאי שקיבל מבעל הרישיון את המסמכים הבאים:
•  פירוט ההמלצה ללקוח
•  פירוט השיקולים להמלצה
•  טבלת ההשוואה כאמור בסעיף 5 לעיל.

מסמך הנמקה להדפסה -  לשימוש סוכני אינפיניטי

מסמך הנמקה להדפסה - העברת כספים בין מסלולים - שיווק פנסיוני, לשימוש סוכני אינפיניטי

הערה משפטית:

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני. כמו כן, אין לראות באמור לעיל משום חוות דעת משפטית ו/או מידע ממצה בדבר מסמך ההנמקה ו/או בקשר עם הוראות הדין ו/או בדבר החובות החלות על בעל רישיון בעת מתן ייעוץ/ שיווק פנסיוני ואין להסתמך על המידע המובא לעיל בלבד. 

מסמך הנמקה לסוכן
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום