אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל - 1537

עיקרי מדיניות ההשקעה

כספי המסלול יושקעו במניות בחו"ל ו/או בניירות ערך עוקבים מדדי חו"ל. 

מדד הייחוס של המסלול הינו מדד MSCI World All Country.


רמת סיכון

גבוהה

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:

מסלולים מתמחים
  • מסלול 1085- אינפיניטי השתלמות מניות בישראל
  • מסלול 1210- אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 
  • מסלול 1084- אינפיניטי השתלמות אג"ח 
  • מסלול 1491- אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני 
  • מסלול 2252- אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות
  • מסלול 2254- אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון 
מסלול כללי
  • מסלול 1083- אינפיניטי השתלמות כללי

פילוסופיית ההשקעה

המסלול מאפשר לעמית לפזר את השקעותיו פיזור גיאוגרפי ומטבעי, וכן להיחשף למגזרי

השקעה שאינם קיימים בארץ, זאת תוך שמירה על אמות מידה פיננסיות נאותות, פיזור רחב

ועקיבה בקירוב אחר מדד הייחוס. מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר. 
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001084-1537-00013.37%
7.98%
9.63%
1.10

קרנות ההשתלמות של אינפיניטי

קרנות ההשתלמות המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום