ק.ה.ר בעלי תפקידים - אינפיניטי

ק.ה.ר בעלי תפקידים

חברי דירקטוריון

שם

תפקיד בדירקטוריון

האם דירקטור חיצוני/פנימי?

מר זהר שר

יו"ר דירקטוריון

פנימי

גב' שטיינברג קלריסה

דירקטורית

פנימי

גב' כהן דליה

דירקטורית

פנימי

גב' גרינוולד ציפי

דירקטורית

פנימי

גב' שביט איריס

דירקטורית

פנימי

גב' שלום אתי

דירקטורית

פנימי

מר חנוך וסרצוג 

דירקטור חיצוני 

עו"ד מיכל גורן מילר

דירקטורית

פנימי 

            גב' רלי שימקו                     דירקטורית                          חיצוני
            מר כאמל טיבי                       דירקטור                          חיצוני

הדירקטוריון מתכנס 6 פעמים בשנה ובנוסף לפי הצורך.

חברי ועדת השקעות

שם

תפקיד בועדה

האם נציג חיצוני

ד"ר זיו רייך

יו"ר הועדה

כן

מר יוסי סולניק

חבר ועדה

כן

עו"ד מיכל גורן מילר

חברת ועדה

כן


ועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים ובנוסף לפי הצורך.

חברי ועדת ביקורת 

שם

תפקיד בועדה

האם נציג חיצוני

עו"ד חנוך וסרצוג

יו"ר הועדה

כן

 רו"ח כאמל טיבי 

 חבר ועדה

לא

גב' שביט איריס

חברת ועדה

לא

ועדת הביקורת מתכנסת 4 פעמים בשנה ובנוסף לפי הצורך.


מנהל תפעול
- בנק לאומי 


מנהל השקעות
- חברת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ


יועצים חיצונים
יועץ משפטי – עו"ד בכר גלעד.
רו"ח חיצוני– רו"ח אבי יהודיוף.
מבקר פנים – רו"ח נגלברג מרדכי.
מנהל כספים- רו"ח ליאור שינמל.


חברי ההנהלה הבכירה ונושאי משרה בחברה
מנכ"ל - רו"ח דורון ארגוב.
מזכירת הקופה - גב' כהן בתיה.
 

הממונה על פניות הציבור

רו"ח ליאור שינמל - lior@ag-cpa.co.il