ק.ה.ר בעלי תפקידים

חברי דירקטוריון

שם

תפקיד בדירקטוריון

 דירקטור חיצוני/פנימי

  גב' רלי שימקו

יו"ר דירקטוריון

פנימי

גב' כהן דליה

דירקטורית

פנימי

גב' גרינוולד ציפי

דירקטורית

פנימי

גב' שביט איריס

דירקטורית

פנימי

גב' שלום אתי

דירקטורית

פנימי

מר רמי גוזמן

דירקטור חיצוני 

   מר כאמל טיבי    

                דירקטור                     פנימי

הדירקטוריון מתכנס 6 פעמים בשנה ובנוסף לפי הצורך.

חברי ועדת השקעות

שם

תפקיד בועדה

האם נציג חיצוני

שמואל זלוטניק

יו"ר הועדה

כן

מר רמי גוזמן

חבר ועדה

כן

גב' רלי שימקו

חברת ועדה

כןועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים ובנוסף לפי הצורך.

חברי ועדת ביקורת 

שם

תפקיד בועדה

האם נציג חיצוני

מר רמי גוזמן

יו"ר הועדה

כן

 רו"ח כאמל טיבי 

 חבר ועדה

לא

גב' שביט איריס

חברת ועדה

לא

ועדת הביקורת מתכנסת 4 פעמים בשנה ובנוסף לפי הצורך.


מנהל תפעול
- בנק לאומי 


מנהל השקעות
- חברת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ


יועצים חיצונים
יועץ משפטי – עו"ד בכר גלעד.
רו"ח חיצוני– רו"ח אבי יהודיוף.
מבקר פנים – רו"ח נגלברג מרדכי.
מנהל כספים- רו"ח ליאור שינמל.


חברי ההנהלה הבכירה ונושאי משרה בחברה
מנכ"ל - רו"ח דורון ארגוב.
מזכירת הקופה - גב' כהן בתיה.
 

הממונה על פניות הציבור

 רו"ח ליאור שינמל - lior@ag-cpa.co.il