ק.ה.ר השתתפות באסיפות כלליות

השתתפות באסיפות כלליות- החל מ 2013