חישוב עלות שנתית צפויה

באפשרותך לחשב את העלות השנתית הצפויה, שהינה שקלול של דמי הניהול שלך יחד עם הוצאות ישירות עבור ניהול ההשקעות בחשבונך. על מנת לבצע את החישוב, אנא הזן את הפרטים הנדרשים ולחץ על כפתור החישוב.

לחישוב שיעור העלות השנתית הצפויה:

יש להזין סה"כ 100% למסלולים

נכשל, חלק מהפריטים שהוזנו אינם תקינים.

חישוב מחדש

העלות השנתית הצפויה על פי הנתונים שמילאת:

חישוב מחדש
* הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.