ביום ג' (28/07/2020), ביוזמתו של שר האוצר ישראל כץ, אישרה וועדת הכספים את הורדת שיעור מס הרכישה מ8% ל5% מסך עסקה לרכישת דירה שנייה ויותר למגורים.
את הוזלת שיעור המס יזם שר האוצר על מנת לעורר את שוק הנדל"ן למגורים ולהחזיר את המשקיעים לענף אשר נמצא בקיפאון מתחילת השנה.

היצע וביקוש:
לפי נתוני הלמ"ס, היצע דירות חדשות למכירה עמד על 38,250 דירות בחודש מאי 2020, קיטון בשיעור של כ8.25% לעומת חודש ינואר השנה, ו4.75% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הביקוש לדירות חדשות עמד על 4,491 דירות בחודש מאי 2020, קיטון של כ 13.85% בביקוש לדירות חדשות מתחילת השנה.
מתחילת שנת 2020 עד חודש אפריל חלה ירידה של מעל ל50% בביקוש לדירות חדשות.
אולם, ניראה כי החל מחודש זה הביקוש כמעט וחזר לרמות שלפני המשבר ואף הראה נתון גבוהה יותר לעומת חודש מאי בשנת 2019.

ברבעון הראשון של שנת 2020 התחלות בנייה של דירות למגורים עמד על 11,500 יחידות, ירידה של 5.04% לעומת רבעון מקביל אשתקד.
ענף הנדל"ן ספג מכה כואבת ממשבר הקורונה כאשר מדד ת"א בניה השיל כ 23.5% משוויו.
הורדת מס הרכישה יכולה להוות קטליזטור לענף וליצור לו ביקושים וצמיחה מחודשת.

* אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.