השתלמות כללי

מ"ה: 9638

מידע ונתונים נכונים ליום 00/00/2024

שיטת ההשקעות

  1. השקעה בחברות בישראל ובעולם תוך פיזור גיאוגרפי וענפי נרחב.
  2. בחירת מניות סלקטיבית המבוססת אנליזה ומחקר מאקרו ומיקרו מעמיקים.
  3. ניהול סיכונים קפדני.

נתוני תשואות

תשואה ממוצעת 12 חודשים

(01/01/2023-31/12/2024)

4.48%

תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות

(01/01/2023-31/12/2024)

4.48%

תשואה
5 שנים אחרונות

(01/01/2023-31/12/2024)

4.48%

מדד
שארפ

(01/01/2023-31/12/2024)

4.48%

*התשואה המוצגת הינה תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול, בהתאם לנתונים המתפרסמים במערכת גמל נט.אינפיניטי התלמות, גמל ופנסיה בע"מ ("החברה") עוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. לחברה אין אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה מכל סוג שייגרמו למי שמסתמך על האמור, כולו או חלקו. אין לראות באמור שיווק/ייעוץ פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס בידי יועץ/משווק פנסיוני או יועץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידה על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

התפגלות החזקות

היקף הנכסים (באלפי ש"ח): 18,472,643

אחזקות בולטות מידע ונתונים מעודכנים ל 31/12/2023

4.5%

נתון ראשון

4.5%

נתון ראשון

4.5%

נתון ראשון

4.5%

נתון ראשון

4.5%

נתון ראשון

4.5%

נתון ראשון

4.5%

נתון ראשון

4.5%

נתון ראשון

4.5%

נתון ראשון

4.5%

נתון ראשון

4.5%

נתון ראשון

4.5%

נתון ראשון

המנופים 8, הרצליה פיתוח טל: 09-9579000 | *3488