logo small

פיצויים סל אג"ח

מ"ה: 1095

סיכום פעילות לתקופה 05/2024 - 06/2023

שיטת ההשקעות

  1. נכסי המסלול חשופים לאג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%.
  2. יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

נתוני תשואות

תשואה מתחילת השנה

(01/2024-05/2024)

1.69%

תשואה ממוצעת 12 חודשים

(06/2023-05/2024)

5.74%

תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות

(06/2021-05/2024)

1.05%

תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות

(06/2019-05/2024)

1.27%

מדד שארפ

(06/2019-05/2024)

0.10-

*התשואה המוצגת הינה תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול, בהתאם לנתונים המתפרסמים במערכת גמל נט. אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ ("החברה") עוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. לחברה אין אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה מכל סוג שייגרמו למי שמסתמך על האמור, כולו או חלקו. אין לראות באמור שיווק/ייעוץ פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס בידי יועץ/משווק פנסיוני או יועץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידה על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

התפלגות החזקות

המנופים 8, הרצליה פיתוח טל: 09-9579000 | *3488