משיכה מחשבונות ביתרה נמוכה - אינפיניטי

 

 

משיכת כספים מחשבונות ביתרה נמוכה בקופות גמל

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל - בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), תשע"ו- 2016 (להלן: "התקנות")  וחוזר גמל 2020-2-2 – משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל – תיקון.

במה מדובר?

התקנות מאפשרות לעמיתים למשוך את קופות הגמל שיתרתן אינה עולה על 8,000 ₪ (נכון ליום הקובע*), בהליך מהיר ופטור מלא ממס, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בתקנות.

התנאים לביצוע משיכה מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה (תנאים מצטברים)

  • סך הצבירה בכל החשבונות בקופת הגמל, אינה עולה על 8,000 ש"ח (רכיב תגמולים ופיצויים) נכון ליום הקובע*.
  • לא הופקדו בחשבון העמית כספים חדשים החל מיום 01.01.2014  ואילך.
  • לא בוצעה העברה לחשבון העמית מקופה אחרת או ממנו אל קופה אחרת החל מיום 01.01.2014 ואילך.

מהו היום הקובע?

היום הקובע נגזר ממועד הגשת בקשת המשיכה:

  • כאשר הגשת בקשת משיכה מתבצעת מיום 1 באפריל עד ליום 31 בדצמבר: היתרה הקובעת תהיה נכון ליום 31.12 בשנה הקודמת.
  • כאשר הגשת בקשות משיכה מתבצעת מיום 1 לינואר עד ליום 31 במרץ: היתרה הקובעת תהיה נכון ליום 31.12 בשנה הקודמת לשנה הקודמת.

לפני הגשת הבקשה, ודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים (להלן: "המסמכים הנלווים"):  

  • צילום תעודת זהות
  • אסמכתא מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק שלך אליו יועברו הכספים.
  • במידה וישנם כספים ממרכיב פיצויים בחשבון, יש לצרף את המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות הדין (בטרם חלפו 4 חודשים ממועד סיום העסקה: אישור מעסיק וטופס 161 או אישור פקיד שומה. בחלוף 4 חודשים ממועד סיום העסקה: אסמכתא למועד סיום העסקה).
  • טופס משיכה ייעודי.

אופן משיכת כספים בפניה למערך שירות לקוחות אינפיניטי

יש למלא טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל לצרף את המסמכים הנלווים ולשלוח למייל שירות שכתובתו gemelishi@infinity.co.il או לפקס שמספרו 09-9542020.

אופן בירור לגבי זכאות

מוקד שירות לקוחות עומד לרשות העמיתים לצורך בירור זכאותם למשיכת כספים בהתאם לתקנות אלה, וכן לקבלת הנחיות, הסברים וטפסים לביצוע המשיכה בטלפון שמספרו
 09-9579000.

*לתשומת לבך: תקנות אלו אינן חלות על קרנות השתלמות.

להנחיות ובירורים נוספים נשמח לעמוד לרשותך ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 16:00.


 

משיכה מחשבונות ביתרה נמוכה
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום