אינפינטי גמל להשקעה מניות- 11407

עיקרי מדיניות ההשקעה

הנכסים במסלול זה חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים יושקעו בכפוף להוראת הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות
הנכסים במסלול זה חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים יושקעו בכפוף להוראת הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

רמת סיכון

הון סיכון

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:
מסלולים מתמחים
  • מסלול  1079-אינפיניטי גמל מניות בישראל 
  • מסלול 1209- אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל  
  • מסלול 1490- אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני 
  • מסלול 1078- אינפיניטי גמל אג"ח 
מסלולים מעורבים
  • מסלול 7233-אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 
  • מסלול 7232-אינפיניטי במל מסלול לבני 50 עד 60
  • מסלול 7231-אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

פילוסופיית ההשקעה

מסלול זה מתאים לחוסכים אשר מעוניינים לפזר את השקעותיהם פיזור גיאוגרפי ומטבעי ע"י השקעה במניות בארץ ובחו"ל וע"י כך להיחשף למגזרי השקעה שאינם קיימים בארץ, זאת תוך שמירה על אמות מידה פיננסיות נאותות ופיזור רחב. מדדי הייחוס של המסלול הינם: 60% מדד ת“א 125, ו-40% מדד 
MCSI World All Country
מסלול זה מתאים לחוסכים אשר מעוניינים לפזר את השקעותיהם פיזור גיאוגרפי ומטבעי ע"י השקעה במניות בארץ ובחו"ל וע"י כך להיחשף למגזרי השקעה שאינם קיימים בארץ, זאת תוך שמירה על אמות מידה פיננסיות נאותות ופיזור רחב. מדדי הייחוס של המסלול הינם: 60% מדד ת“א 125, ו-40% מדד 
MCSI World All Country
מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר. 
הנתונים נכונים לתאריך: 
31.07.2018
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 
513621110-000000000009637-11407-000
 5.54%


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום