משיכה מחשבונות ביתרה נמוכה - אינפיניטי

 

 

משיכת כספים מחשבונות ביתרה נמוכה בקופות גמל

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל - בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), תשע"ו- 2016 (להלן: "התקנות") וחוזר גמל 2016-2-1 .


במה מדובר?

ביום 11.1.2016 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו – 2016 (להלן: "התקנות"). מטרת התקנות היא לאפשר לבעלי קופות קטנות, שיתרתן עד 8,000 ₪, שאינן פעילות, למשוך את הכספים מקופת הגמל בהליך מהיר ופטור מלא ממס.


התנאים לביצוע משיכה מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה (תנאים מצטברים)

  • סך הצבירה בכל החשבונות באותה קופת הגמל, אינה עולה על 8,000 ש"ח (פיצויים + תגמולים + תגמולי עצמאי) נכון לתאריך 31.12.2015.
  • לא הופקדו בחשבון העמית כספים חדשים ולא בוצעה העברה לחשבון העמית מקופה אחרת או ממנו אל קופה אחרת החל מיום 01.01.2014 ואילך.
  • משיכת כספי פיצויים – תתבצע בכפוף להוראות הדין - קבלת אישור מעסיק טופס 161 ו/או אישור פקיד שומה.
  • ביצוע המשיכה יתאפשר במשיכה חד פעמית בלבד ללא ניכוי מס.
  • את הבקשה למשיכה יש להגיש על גבי טופס ייעודי בלבד.


מהו היום הקובע?

היום הקובע נגזר ממועד הגשת בקשת המשיכה:

כאשר הגשת בקשות משיכה מתבצעת בין התאריכים 1.1.2016-31.3.2017: היתרה הקובעת תהיה נכון ליום 31.12.15.

 לאחר 31.3.2017 המועד הקובע יקבע באופן הבא:

כאשר הגשת בקשות משיכה מתבצעת בין התאריכים 1.4-31.12:

היתרה הקובעת תהיה נכון ליום 31.12 בשנה הקודמת.

כאשר הגשת בקשות משיכה מתבצעת בין התאריכים 1.1-31.3 :

היתרה הקובעת תהיה נכון ליום 31.12 בשנה הקודמת לשנה הקודמת.


לפני הגשת הבקשה, ודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים
(להלן: "המסמכים הנלווים"):

  • צילום תעודת זהות + ספח.
  • אסמכתא מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק שלך אליו יועברו הכספים.
  • במידה וישנם כספי פיצויים בחשבון, יש לצרף את המסמכים הנדרשים בהתאם לתקנון הקופה.


אופן משיכת כספים בפניה למערך שירות לקוחות אינפיניטי

יש למלא טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל לצרף את המסמכים הנלווים ולשלוח למייל שירות שכתובתו gemelishi@infinity.co.il או לפקס שמספרו 09-9542020.


משיכה באמצעות בנק לאומי

יש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי בנק לאומי בצירוף המסמכים הנלווים.


אופן בירור לגבי זכאות

מוקד שירות לקוחות עומד לרשות העמיתים לצורך בירור זכאותם למשיכת כספים בהתאם לתקנות אלה, וכן לקבלת הנחיות, הסברים וטפסים לביצוע המשיכה בטלפון שמספרו 09-9579000.

*לתשומת לבך: תקנות אלו אינן חלות על קרנות השתלמות.


להנחיות ובירורים נוספים נשמח לעמוד לרשותך ימים א' עד ה' בין השעות 08:30 עד 17:00

באחד מהאמצעים הבאים: טלפון 09-9579000; פקס 09-9542020; דוא"ל gemelishi@infinity.co.il.


משיכה מחשבונות ביתרה נמוכה
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום