דיווח הוצאות ישירות לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.23 – יעלה עד תאריך 31.03.2024

אינפיניטי פנסיה מקיפה

אינפיניטי פנסיה משלימה

אינפיניטי פנסיה מסלולים מבטיחי תשואה