אינפיניטי השתלמות וגמל – מסלולי השקעה עוקבי מדדים

שם המסלולמספר המסלולקידודתיאור המסלול
אינפיניטי השתלמות אג"חמ"ה 1084513621110-00000000001084-1084-000מסלול אג"ח – נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראלמ"ה 1210513621110-00000000001084-1210-000מסלול אג"ח ממשלת ישראל – נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אינפיניטי השתלמות מניות בישראל מ"ה 1085513621110-00000000001084-1085-000מסלול מניות בישראל – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בארץ, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות
אינפיניטי השתלמות מניות בחו"למ"ה 1537513621110-00000000001084-1537-000מסלול מניות בחו"ל – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ – קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניותמ"ה 2252513621110-00000000001084-2252-000נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור של עד 15%. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ – קרן השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכוןמ"ה 2254513621110-00000000001084-2254-000נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ – קרן השתלמות מסלול עד 25% מניותמ"ה 11957513621110-00000000001084-11957-000נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור של עד 25%. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ – קרן השתלמות כללימ"ה 13229513621110-00000000001084-0013229נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.