זמן קריאה: דקה

אמינות ויושר

התנהגות מהימנה והוגנת, ללקוחות, לחברים לעבודה, לספקים, למתחרים ולכל אדם באשר הוא. הצדקת אמון הלקוחות בנו, הגנה על פרטיותם המלאה וזהותם ודאגה מרבית לאינטרסים שלהם.

מקצוענות

יישום איכותי של יכולת מקצועית פיננסית, חתירה להשגת תוצאות טובות בהתאם לרמות הסיכון המתאימות ללקוח, כל זאת תוך שמירה קפדנית על מגבלות והוראות הדין ומתן מענה איכותי ויסודי לפניות הלקוחות.

שקיפות ואובייקטיביות

אובייקטיביות וגילוי מלא לעמיתים ובין המחלקות השונות בחברה המאפשרים בקרה מלאה על הניהול הכספי זאת בראש ובראשונה כדי ליצור ללקוח רווח נקי ולהשיג תשואה בלי ניגודי עניינים

הלקוח במוקד העשייה

הגנה ודאגה לזכויות הלקוח, מענה מהיר, איכותי ויעיל לפתרון בעיותיו. גילוי אורך רוח, סבלנות וסובלנות. מתן תשומת לב אישית תוך השבת מענה שקול, בהיר ומותאם לצרכיו. הסתכלות רחבה על מכלול הצרכים והפתרונות להשגת תוצאות מיטיביות ותוך שימת דגש על תועלות הלקוח.  

ממשל תאגידי

קיום כללי ממשל תאגידי כרוח החוק ומתוך מטרה להוביל לתרבות ארגונית איכותית וקפדנית בעבודת ההנהלה, הדירקטוריון, הוועדות השונות וגורמי העזר המבקרים לרבות יועץ משפטי, מנהל כספים, מבקר פנים, פורום חוב, מנהל סיכונים וצוות בקרת השקעות, לזרימת המידע ביניהם ולשם ייעול הדיון ואיכות תהליך קבלת החלטות. פיתוח ושימוש במערכות עזר ובקרה ממוכנות מתקדמות בתחומי ההשקעות, הציות והתפעול אשר מסייעות בהגשמת יעדי החברה בתחומים אלה.

שמירה וכיבוד החוק

הקפדה של החברה והעובדים על שמירה ומילוי אחר הוראות הדין, לרבות תקנות וחוזרים של משרדי הממשלה השונים, ובכללם הממונה על שוק ההון והרשות לניירות ערך. כיבוד כוונת המוחקק ו/או הרשויות העומדת בבסיס החוק, התקנה או החוזר. 

שמירה על סודיות המידע

לעובדי החברה יש גישה למידע סודי ורגיש מסוגים שונים, הן לגבי החברה והן לגבי לקוחותיה. עובדי החברה חייבים לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להגן על חיסיון המידע ולמנוע את מסירתו לגורמים בלתי מוסמכים.