הכרעה לעניין פיצוי עמית – אינפיניטי

חוזר הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת (חוזר הכרעות עקרוניות 2013-4-1)

בתאריך כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013, פורסמה ע"י אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת (להלן: "חוזר ההכרעה").

לפי חוזר ההכרעה, העלאת דמי ניהול שבוצעה החל מיום 1 בינואר 2006 ועד ליום 31 בדצמבר 2009, תיחשב לגבייה ביתר, באם לא ניתנה הודעה לעמית חודשיים לפני ההעלאה, ולא אירעו אחד מהמקרים המנויים בסעיפים 2ג', 2ד' בחוזר ההכרעה. ככל שכך, החברה תשיב את סכום דמי הניהול שנגבה ביתר בצירוף ריבית עד למועד התשלום (להלן: "הפיצוי").

לידיעתך, חברתנו יישמה את הוראות חוזר ההכרעה לעניין בדיקת זכאות העמיתים לפיצוי. במידה והינך זכאי לפיצוי (על פי בדיקותינו ועל פי הוראות החוזר), תימסר לך הודעה על כך באופן פרטני.

למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם צוות שירות הלקוחות בימים א' עד ה' בין השעות 08:30 עד 17:00 באחד מהאמצעים הבאים:

טלפון 09-9579000 /   פקס 09-9542020 /  דוא"ל gemelishi@infinity.co.il