הערה משפטית וגילוי נאות - אינפיניטי הערה משפטית וגילוי נאות - אינפיניטי

הערה משפטית וגילוי נאות

 1. השם "קבוצת אינפיניטי" משמעו עובדי קבוצת אינפיניטי, חברות בנות וקשורות שלה וכן חברות אחרות בשליטת בעלי השליטה בה, לרבות מנהליהן, בעלי המניות בהן ועובדיהן.
 2.  חלק מהתכנים המפורסמים באתר זה מועברים לקבוצת אינפיניטי על ידי גורמים חיצוניים וקבוצת אינפיניטי, לא תהיה אחראית לתוכן, אמיתות ונכונות נתונים אלו המפורסמים באתר. כל המסתמך על הנתונים באתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
 3. אין בהצגת מידע כלשהו באתר בכדי לחייב את קבוצת אינפיניטי להמשיך לספקו בעתיד ו/או לעדכנו.
 4. אין לראות במידע על תשואות שהושגו בעבר המתפרסם באתר כדי להצביע על תשואות בעתיד ו/או משום התחייבות לתשואות שיושגו בעתיד.
 5. האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
 6. קבוצת אינפיניטי לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לכל צד אחר שהוא כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות נזק למחשב המשתמש, נזק אשר עלול להיגרם עקב שינויים בזמני תגובת האתר ו/או של חוסר זמינות של האתר ו/או של המידע המצוי באתר וכיו"ב.
 7. קבוצת אינפיניטי לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים המקושרים לאתר באמצעות קישור אלקטרוני, ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים כאמור והמשתמש באתרים אלו עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
 8. על המשתמש באתר לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח את סודיות אמצעי אבטחה שסופקו לו על ידי האתר ו/או על ידי קבוצת אינפיניטי לצורך שימוש אישי בתכני האתר ועל מנת למנוע שימוש בלתי מורשה באמצעי האבטחה האמורים והאחריות על כל תוצאות שימוש בלתי מורשה בגין אי נקיטת אמצעים כאמור תחול על המשתמש.
 9. בשימושו באתר, לרבות מסירת מידע באתר, מביע המשתמש את הסכמתו לכך שהמידע אשר מסר באתר יישמר במאגרי מידע של קבוצת אינפיניטי וישמש לצורך התאמת המידע באתר ספציפית למשתמש וכן לצורך החלטה בדבר מתן שירותים למשתמש בעתיד על ידי קבוצת אינפיניטי וכן מאשר המשתמש, כי בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ולכל דין, קבוצת אינפיניטי רשאית להעביר את המידע שמסר לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשם  אספקת שירות יעיל למוסר המידע.
 10. אינפיניטי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות השימוש באתר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל צורך בהודעה על כך מראש או בדיעבד, ולמשתמש לא תהא זכות תביעה ו/או דרישה נגדה בשל כך.
 11. על השימוש באתר חלים דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לשירות ולשימוש באתר.