זמן קריאה: דקה

גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה (להלן-"החוק"), אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ (להלן:"החברה") מתכבדת להביא לידיעתכם כי:

החברה הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הנ"ל.

החברה הנה "תאגיד קשור" (כהגדרתו בחוק) ל:

1. אינפיניטי-ניהול השתלמות וגמל בע"מ– חברה לניהול קרנות השתלמות, קופות גמל וקופות ופיצויים. 

2. אילים קרנות נאמנות בע"מ – חברה לניהול קרנות נאמנות.

"שיווק השקעות" כהגדרתו בחוק הוא: "מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי"; מאחר שקרנות השתלמות וקרנות נאמנות מוגדרות בחוק כ"מוצר פיננסי" ולאור האמור לעיל, החברה הנה בעלת זיקה לגופים הנ"ל וכן בעלת זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידם. לפיכך ובהתאם להוראות החוק, החברה עוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.

יחד עם זאת, מובהר כי קרן השתלמות אינה נכס פיננסי אשר מנהל ההשקעות יכול לרכוש עבור הלקוח במסגרת ניהול תיק ההשקעות שלו והנו מוצר אשר מוגדר אף כמוצר פנסיוני.