מדיניות ההשקעה של מסלול ההלכה

במסלול ההלכה יהיו חשופים נכסי ההשקעה השונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות, והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

היתר עיסקא

חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ מחזיק בהיתר עיסקא מטעם בית הוראה ובוררות בדיני ממונות – רחובות בראשות הרב מאיר אהרון שליט"א.