(אינפיניטי גמל מניות בחו"ל - (1536

עיקרי מדיניות ההשקעה

כספי המסלול יושקעות במניות בחו"ל ו/או בניירות ערך עוקבי מדדי חו"ל. 
מדד היחוס של המסלול הינו מדד MSCI World All Country.

רמת סיכון

גבוהה

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:
מסלולים מתמחים
  • מסלול  1079-אינפיניטי גמל מניות בישראל 
  • מסלול 1209- אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל  
  • מסלול 1490- אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני 
  • מסלול 1078- אינפיניטי גמל אג"ח 
מסלולים מעורבים
  • מסלול 7233-אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 
  • מסלול 7232-אינפיניטי במל מסלול לבני 50 עד 60
  • מסלול 7231-אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

 

פילוסופיית ההשקעה

המסלול מאפשר לעמית לפזר את השקעותיו פיזור גיאוגרפי ומטבעי, וכן להיחשף למגזרי השקעה
שאינם קיימים בארץ, וזאת תוך שמירה על אמות מידה פיננסיות נאותות, פיזור רחב ועקיבה בקירוב
אחר מדד הייחוס. 

 

מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר.
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001078-1536-00012.62%
7.72%
9.30%
1.07


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום