אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה - 7233

עיקרי מדיניות ההשקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו לפי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר בגילאי העמיתים בכל מסלול. עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להשאר במסלול האמור. מסלולי אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. 


 

רמת סיכון

מעורבת 

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:
מסלולים מתמחים
  • מסלול 1079-  מניות בישראל
  • מסלול 1536-  מניות חו"ל
  • מסלול 1209-  אג"ח ממשלת ישראל 
  • מסלול 1078 - אג"ח 
  • מסלול 1490-  אג"ח קונצרני
מסלול תלויי גיל
  • מסלול 7231 - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 
  • מסלול 7232 - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 

פילוסופיית ההשקעה

מסלול זה מתאים לעמיתים המעדיפים ניהול אקטיבי, תוך שמירה על תנודתיות נמוכה,
ברמת סיכון נמוכה יחסית, עם חשיפה למניות.4.69%
--
--
--


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום