ק.ה.ר – קרן השתלמות לרוקחים בע"מ- הינה קרן השתלמות ענפית הפתוחה בפני רוקחים שכירים במגזר הציבורי והפרטי.

1. הצטרפות לקרן השתלמות

1.1 על מנת להצטרף לקרן השתלמות יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות (להורדת הטופס נא לחץ כאן)
       לצרף תצלום תעודת זהות ורישיון לעסוק ברוקחות.

1.2 יש להעביר את טופס ההצטרפות לאינפיניטי, לרבות הצירופים הנדרשים, באמצעות פקס או דואר אלקטרוני הרשומים בטופס מטה
       לאחר החתמת המעסיק.

1.3 ניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית. הוותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום
      הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס.

2. הפקדות

2.1 מעסיק- עד 7.5% משכרו של העובד. 
      עובד-  לפחות 1/3 מהפרשת המעסיק.

הפקדות בגין שכר העולה על התקרה בסך 15,712 ₪  (נכון לשנת המס הנוכחית) אינן נהנות מהטבות מס ומהוות הכנסה לעובד.

3. משיכת כספים מהקרן

3.1  משיכת כספים מהקרן מתאפשרת במקרים הבאים:


       3.1.1  לאחר תום 6 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה.
       3.1.2  לאחר תום 3 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה במידה והגיע העמית ל"גיל הפרישה" כאמור
                בחוק "גיל פרישה".
       3.1.3  לאחר 3 שנות וותק –זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו"ל בהתאם לאישור הועדה המקצועית של הקרן.                  
       3.1.4  לאחר פטירת העמית.
       3.1.5  משיכה שלא כדין – בקיזוז מס בשיעור 48% מכספי המעסיק ומרווחי חלק העובד בכפוף לאישור המעסיק.
                פטור ממס רק באישור פקיד שומה.


3.2  משיכת כספים- מתבצעת בתוך 4 "ימי עסקים גמל" (דהיינו: ימי ראשון-חמישי. לא נספרים למניין הימים  ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל- ימים בהן אין פעילות בבורסה ו-3 ימי עסקים ראשונים בתחילת כל חודש), ניתן לקבל הכסף לחשבונך או באחד מסניפי בנק המזרחי.

3.3  משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר ביתרה נמוכה

למידע נוסף לחץ כאן 

4. העברה מקרן השתלמות אחרת לקה"ר

4.1  העמית יפנה לאינפיניטי ויודיע על רצונו להצטרף לקה"ר.
4.2  העברה מבוצעת בהתאם לבקשה חתומה של
       העמית, פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים נדרשים.
4.3  הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע"י אינפיניטי עבור קה"ר.
4.4  ההעברה תתבצע בתוך 20 "ימי עסקים גמל" (דהיינו: ראשון-
       חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי
       פעילות הבורסה) מיום קבלת הקרן המועברת.
4.5  אין בהעברת הקרן בכדי לפגוע בזכויות שהצטברו לרבות וותק.

טפסים ניתן לקבל באמצעות לינק זה.  

בנושא "ייפוי כוח לבעל רישיון" ניתן לקבל מידע באמצעות לינק זה

ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות של עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו