מסמך הצטרפות

 • להדפיס את המסמכים.
 • למלא, לחתום על המסמכים ולצרף תצלום תעודת זהות. עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי המסמכים (למעט עובדי מדינה).
 • לצרף תצלום תעודת זהות ורישיון לעסוק ברוקחות.
 • להחזיר את המסמכים באמצעות פקס או באמצעות הדואר.

מסמך העברה לקרן השתלמות לרוקחים

לצורך ביצוע העברת כספים לקרה"ש לרוקחים (להלן הקופה):

 • למלא ולחתום על מסמך בקשת העברה (מצ"ב).
 • למלא ולחתום על מסמך הצטרפות לקופה ברצונך להעביר הכספים.
 • במידה וההפקדות לזכות הקרן המעבירה מבוצעת באמצעות תלוש משכורתך יש להסדיר עם המעסיק הפסקת הניכויים לקרן המעבירה והעברת הניכויים לזכות הקופה.
 • עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי המסמך (למעט עובדי מדינה).

מסמך הודעת ביטול

 • להדפיס את המסמך.
 • להחזיר את המסמכים באמצעות פקס או באמצעות הדואר.
 • למסמכים הנשלחים בדואר יש לצרף צילום ת.ז וצילום תדפיס עו"ש / צ'ק המאשר כי חשבון העו"ש לזיכוי מתנהל ע"ש העמית.
 • למלא המסמך , לסמן "X" במקומות המתאימים ולחתום ליד ולצרף את המסמכים כנדרש.

כתב שיפוי בגין משיכה מחשבון עמית שנפטר ביתרה נמוכה
במידה ופרטייך האישיים השתנו ניתן:

 • להדפיס את המסמך.
 • לעדכן את הפרטים על גבי המסמך.
 • לשלוח אלינו באמצעות הפקס או הדואר בצרוף תצלום ת.ז ומסמכים, אם ישנם,
 • המאמתים את השינוי לפי הכתובת הרשומה באתר.

מסמך משיכת כספים מקרן השתלמות-

לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

הסבר למילוי טופס משיכה

מסמך עדכון פרטים אישיים / טופס דיגיטלי

הליך בדיקת זכאות למשיכה על ידי מוטב/יורש

בקשה להסרת מידע מהממשק האינטרנטי

טופס כתב עדכון מינוי מוטבים  / טופס דיגיטלי