ק.ה.ר אמנת שירות

ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים בע"מ (להלן: "החברה") מקבלת שירותי תפעול וניהול לעמיתיה באמצעות חברת
אינפיניטי שירותי חברה מנהלת-גמל בע"מ (להלן: "אינפיניטי").

אמנת השירות לעמיתי ק.ה.ר: 

כללי:

החברה הציבה לעצמה כמטרה מרכזית לפעול לטיפוח מתן שירות איכותי, יסודי ואדיב לעמיתיה תוך הקפדה על יישום ושמירה על ערכי היסוד של החברה:

 • מקצוענות – יישום איכותי של יכולת מקצועית פיננסית והשגת יתרון תחרותי באמצעות שאיפה ליצירת ביצועים עודפים על פני המתחרים בתעשייה.
 • אמינות ויושר – כיבוד החוק והסביבה העסקית בה החברה פועלת תוך מחויבות לשמירה על תחרות הוגנת, הקפדה יתרה של ההתחייבות החוזית, כאשר טובת הלקוח במרכז.
 • הימנעות מניגוד עניינים – החברה מתחייבת לפעול שלא למטרות רווח באופן שדמי הניהול שהינה גובה מעמיתיה הינם על בסיס הוצאותיה בפועל בלבד.
 • זמינות ואיכות המידע – החברה וחברת אינפיניטי שמו להן למטרה לשמור על יכולות טכנולוגיות גבוהות ועל כן ההשקעה בתשתית ובציוד הינה מתמדת, זאת על מנת שנציגיו יוכלו להעניק רמת שירות גובהה ויעילה, ובזמן אמת.
 • שקיפות ושיתוף פעולה– שאיפה להשגת תשואה אופטימאלית והכל בכפוף להסדר התחיקתי
  החל על החברה. לצורך כך אנו מקפידים לשמור על קשר רציף והדדי עם העמיתים,
  במטרה לספק תמונת מצב עדכנית, שקופה ומהימנה.  
 • הגנה על זכויות עמיתים – עמידה בכל הוראות החוק והנחיות הממונה על שוק ההון, ביטחון וחסכון במשרד האוצר תוך שמירה קפדנית על זכויות העמיתים.
 • מתודולוגיית שירות ושביעות רצון – צוות העובדים והמנהלים של אינפיניטי כאחד, מחויבים לספק לכל עמית ו/או פונה לחברה את השירות המקצועי האמין והאישי, בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ללא העדפת זה על אחר, במטרה לשמור ולהצדיק את האמון לו זכינו, ולפתח קשר ארוך שנים ומפרה בין החברה ללקוחותיה.
 • אחריות – עובדי ומנהלי אינפיניטי מודעים לחשיבות הרבה הכרוכה בעבודתם. לפיכך, הינם נושאים באחריות החוקית על כלל פעולותיהם, וכנגזרת מכך מחוייבים לבקיאות בכל הנושאים שבתחומי אחריותם

להלן העקרונות המנחים את החברה במתן שירות לעמיתיה

 • אנו מתחייבים לעבוד לפי ערכי החברה: אמינות, יושר, מקצוענות, שקיפות, אחריות והגנה
  על זכויות עמיתים.
 • אנו מתחייבים להעניק את השירות המדויק והמקצועי הטוב ביותר, ברמה הגבוהה ביותר, במהירות, יעילות ואדיבות, ותוך שיפור מתמיד.
 • אנו מתחייבים להעמיד לרשות עמיתינו מגוון אמצעי התקשרות: דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט, פקס, דואר ישראל, מענה אנושי טלפוני, ופגישה אישית עם גורם מוסמך ומורשה, מטעם חברת אינפיניטי.
 • אנו מתחייבים להצגת נתונים מלאים אודות החברה וחשבונות עמיתיה, כנדרש על פי הוראות הדין, באמצעות אתר האינטרנט של החברה.
 • אנו מתחייבים לנהוג כלפי לקוחותינו, עמיתינו לחברה ושותפינו ביחס של כבוד והערכה.
 • אנו מתחייבים לתת מענה הולם ומקצועי לכל פנייה של לקוח אל החברה, בין היתר, לגבי אופן הגשת בקשה לשירות או לתביעה, אופן הטיפול בתלונה אצל הממונה על פניות הציבור ואופן קבלת שירות באמצעי התקשורת השונים

אנו מתחייבים לתת מענה (לכל הפחות ראשוני) לפניות עמיתי החברה כמפורט כדלקמן:

–  מענה טלפוני – תוך זמן סביר.
–  מענה להודעות שהושארו במשיבון הקולי – תוך 24 שעות ממועד הפנייה ככל שניתן.
–  מענה לפניות בכתב – תוך 21 יום ממועד קבלת הפנייה במשרדי החברה. 

 • אנו מתחייבים לתת מענה מתאים לעמיתינו, בהתאם לשינויים, תנודות התפתחויות ומגמות חדשות בשוק ההון.
 • אנו מתחייבים לכבד את פרטיות הלקוח, לשמור על סודיותו ופרטיותו המלאה, בהתאם להוראות הדין.
 • עמיתי החברה יוכלו להשיג על רמת השירות הניתן להם באמצעות פנייה לממונה על פניות הציבור כמפורט להלן. פניות אלו תיענינה תוך זמן סביר בנסיבות העניין ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד הפנייה. 

דרכי התקשרות עם חברת אינפיניטי ועמידה ברמת שרות:

ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות בכל אחת מהדרכים שלהלן:

 • שירות לקוחות טלפוני המספק מענה יעיל ומהיר (בזמן אמת) בימים א'-ה', בשעות 08:00-16:00
 • העברת פניות לפקס שמספרו: 09-9542020.
 • העברת דוא"ל לכתובת: Infi_Gemelishi@infinity.co.il.
 • פניה למשרדי חברת אינפיניטי אשר פתוחים לקבלת קהל (בתיאום מראש), בימים א'-ה',בשעות 
  08:00-16:00.
 • קבלת מידע אישי אודות קרנות ההשתלמות באמצעות מערכת אינפיניטי גמל INFO.  
 • קבלת ייעוץ מקצועי ע"י בעל רישיון/משווק בתחום הפנסיוני.
 • ממונה על פניות הציבור: רו"ח יניב דיין  yaniv@ag-cpa.co.il