ק.ה.ר בעלי תפקידים

חברי דירקטוריון

שםתפקיד בדירקטוריוןדירקטור חיצוני / פנימי
גב' כהן דליהדירקטוריתפנימי
מר שימי הללידירקטורפנימי
גב' שביט איריסדירקטוריתפנימי
מר רוני זיגלבויםדירקטורפנימי
מר רמי גוזמןדירקטורחיצוני 
מר ואיל כריםדירקטורפנימי

הדירקטוריון מתכנס 6 פעמים בשנה ובנוסף לפי הצורך.

חברי ועדת השקעות

שםתפקיד הועדההאם נציג חיצוני
מר שמואל זלוטניקיו"ר הועדהכן
מר רמי גוזמןחבר ועדהכן

ועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים ובנוסף לפי הצורך.

חברי ועדת ביקורת

שםתפקיד בועדההאם נציג חיצוני
רמי גוזמןיו"ר הועדהכן
גב' איריס שביטחברה בועדהלא
מר ואיל כריםחבר בועדהלא

ועדת הביקורת מתכנסת 4 פעמים בשנה ובנוסף לפי הצורך.

מנהל תפעול – בנק מזרחי

נושאי משרה בכירים
יועץ משפטי
 – עו"ד בכר גלעד.
רו"ח חיצוני– רו"ח אבי יהודיוף.
מבקר פנים – רו"ח נגלברג מרדכי.
מנהל כספים- רו"ח יניב דיין.
מנהל השקעות – חברת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ


חברי הנהלה בכירה
מנכ"ל
 – רו"ח דורון ארגוב.
יו"ר הדירקטוריון – טרם מונה יו"ר דירקטוריון באופן קבוע.

מנהל מערכת מידע – משה סביליה

הממונה על פניות הציבור

רו"ח יניב דיין – yaniv@ag-cpa.co.il

עמיתי החברה יוכלו להשיג על רמת השירות הניתן להם באמצעות פנייה לממונה על פניות הציבור כמפורט להלן. פניות אלו תיענינה תוך זמן סביר בנסיבות העניין ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד הפנייה.

הממונה על פניות ותלונות עובדים

רו"ח מרדכי נגלברג – Mordechai@goldpro.co.il