ק.ה.ר העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

נוהל בעניין העברת זכויות עמיתים שלא במזומן