משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה בהתאם לחוזר גמל 2017-9-8 שפורסם בתאריך 03.05.2017

במה מדובר?

ככל שהינך בן זוג או הורה או ילדו של עמית שנפטר (להלן: "המנוח") ויימצא כי כל התנאים לביצוע המשיכה (כמפורט מטה) מתקיימים, יהיה באפשרותך לבצע משיכה של הכספים המצויים בחשבון המנוח ללא צו ירושה, בכפוף להגשת מסמכי המשיכה הנלווים.

התנאים לביצוע המשיכה על ידי יורש ללא צו ירושה

  • לא מונו מוטבים בחשבון המנוח.
  • במועד הגשת בקשת המשיכה יתרת כספים בחשבונו של המנוח הינה עד 8,000 ₪ (הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה (לעניין יום העדכון הראשון לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה – 03/05/2017).
  • חלפו שלוש שנים לפחות ממועד פטירתו של המנוח.
  • המבקשים למשוך הינם בעלי הקרבה הבאה למנוח: בן זוג/הורה/ילד.
  • לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עיזבון המנוח.
  • המבקשים חתמו על כתב שיפוי.

מסמכי משיכה נדרשים

  • בקשת משיכה חתומה על ידי היורש/ים.
  • כתב שיפוי- חתום על ידי היורש/ים. 

לחץ כאן להורדת בקשת משיכה וכתב שיפוי.

  • תצלום תעודת זהות של היורש/ים.
  • תצלום המחאה ו/או אסמכתא על ניהול חשבון של כל אחד מהיורש/ים.

להנחיות ובירורים נוספים, צוות שירות הלקוחות עומד לרשותך

בימים א'-ה', בין השעות -08:30-17:00, באחד מהאמצעים הבאים:
טלפון 09-9579000
פקס 09-9542020
דוא"ל gemelishi@infinity.co.il