ק.ה.ר איסוף מידע סטטיסטי

איסוף מידע סטטיסטי לגבי אופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים לפי שנת הדיווח: 

2013

2014

2015

2016

2017