ק.ה.ר טפסים

מסמך הצטרפות

 • להדפיס את המסמכים.

 • למלא, לחתום על המסמכים ולצרף תצלום תעודת זהות. עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי המסמכים (למעט עובדי מדינה).

 • להחזיר את המסמכים לחברת אינפיניטי שירותי חברה מנהלת-גמל בע"מ באמצעות פקס או באמצעות הדואר.

מסמך העברה לקופת גמל/ קרן השתלמות

לצורך ביצוע העברת כספים לקופ"ג/קרה"ש ק.ה.ר (להלן הקופה/ הקרן המעבירה):

 • למלא ולחתום על מסמך בקשת העברה (מצ"ב).

 • למלא ולחתום על מסמך הצטרפות לקופה / קרן חדשה אליה ברצונך להעביר הכספים.

 • במידה וההפקדות לזכות הקופה / הקרן המועברת מבוצעת באמצעות תלוש משכורתך יש להסדיר עם 
  המעסיק הפסקת הניכויים לקופה / קרן המועברת והעברת הניכויים לזכות הקופה / הקרן המעבירה.

 • עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי המסמך (למעט עובדי מדינה).

מסמך הודעת ביטול

 • להדפיס את המסמך.
 • להחזיר את המסמכים לחברת אינפיניטי שירותי חברה מנהלת-גמל בע"מ באמצעות פקס או באמצעות הדואר.
 • למסמכים הנשלחים בדואר יש לצרף צילום ת.ז וצילום תדפיס עו"ש / צ'ק המאשר כי חשבון העו"ש לזיכוי מתנהל ע"ש העמית.
 • למלא המסמך , לסמן "X" במקומות המתאימים ולחתום ליד ולצרף את המסמכים כנדרש.
כתב שיפוי בגין משיכה מחשבון עמית שנפטר ביתרה נמוכה
במידה ופרטייך האישיים השתנו ניתן:
 • להדפיס את המסמך.
 • לעדכן את הפרטים על גבי המסמך.
 • לשלוח אלינו באמצעות הפקס או הדואר בצרוף תצלום ת.ז ומסמכים, אם ישנם,
 • המאמתים את השינוי לפי הכתובת הרשומה באתר.

מסמך משיכה מקופת גמל לשכירים/ עצמאים וקרן השתלמות-

לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

הסבר למילוי טופס משיכה

מסמך עדכון פרטים אישיים

הליך בדיקת זכאות למשיכה על ידי מוטב/יורש

בקשה להסרת מידע מהממשק האינטרנטי

טופס כתב עדכון מינוי מוטבים