ק.ה.ר צדדים קשורים

 הקרן אינה משקיעה בצדדים קשורים