קבוצת אינפיניטי מורכבת ממספר חברות הפועלות בתחומים שונים, ומעניקות פתרון מקיף לניהול הון, חיסכון וביטוח באמצעות מגוון מוצרים פיננסיים, פנסיונים וביטוחיים.

הקבוצה מכבדת את פרטיות לקוחותיה ואת המשתמשים באתר אותו היא מפעילה. מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר בקווים כלליים את האופן בו פועלת הקבוצה בקשר עם מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנאסף אודותיך, או אודות צדדים שלישיים שמידע אודותיהם נמסר על ידך.

מדיניות זו מפרטת מה ייעשה במידע שתמסור לקבוצה במסגרת התקשרות עמה לצורך קבלת שירותים.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לשני המינים.

אנא קרא בעיון רב מדיניות זו, אשר בצירוף עם תקנון השימוש באתר, מהווים הסכם לשימושך באתר ולשימוש הקבוצה במידע שתמסור. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים, אנא צא מהאתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.

הקבוצה רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים. עדכונים או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם באופן מידי ותוצב הודעה מתאימה באתר.

השימוש באתר אינו מהווה משום הצעה, שידול או ייעוץ לבצע עסקאות עם הקבוצה ו/או כל גורם אחר, למעט במקרה בו צוין במפורש, כי הוגשה לך הצעה.
המידע והשירותים המסופקים באתר הינם לצרכי המחשה בלבד. עדכניות המידע במסגרת השירות באתר היא בהתאם למידע המעודכן המצוי במערכות הקבוצה. אם תהיה קיימת סתירה בין המידע שהתקבל בעת שימוש באתר לבין מידע המצוי במערכות הקבוצה, המידע המחייב יהיה זה המצוי במערכות המידע של הקבוצה, נכון למועד הבדיקה.

 1. כללי
  1.1. בכדי להשתמש באתר או בחלק מן השירותים המוצעים באתר בנוחות וביעילות ובכדי לקבל גישה לאזור האישי, ייתכן ותידרש לספק מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו יכול שיסופקו על ידך באמצעות האתר או באופן ישיר לנציגי הקבוצה. פרטים אלו כוללים, בין היתר:
  1.1.1. שמך המלא;
  1.1.2. כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך;
  1.1.3. מספר טלפון נייד;
  1.1.4. סיסמת גישה לאזור האישי;
  1.1.5. כל מידע אחר אשר יימסר על ידך לקבוצה באמצעות האתר, לרבות באמצעות האזור האישי או באזורי תוכן המשתמשים;
  1.1.6. כל המידע שיימסר על ידך לקבוצה בדרך של התקשרות ישירה עם נציגיה, ולא דרך האתר.
  (הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו: "המידע").
  1.2. המידע אשר יסופק לקבוצה, יכול ויאומת כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות הקבוצה, או על ידי מידע דומה שסופק לקבוצה, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר לקבוצה כדין.
  1.3. יש להדגיש כי הקבוצה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.
  1.4. מדיניות הפרטיות חלה גם על מידע אישי המזהה שנמסר על ידיך ישירות לנציגי הקבוצה בטלפון או באמצעות טפסים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
  1.5. הקבוצה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים.
  1.6. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. יחד עם זאת, ללא מסירת המידע, לא ניתן יהיה לצרף את המשתמש לקבלת שירותים מהקבוצה. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשמירת המידע במאגרי המידע של הקבוצה, ולשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד או פיצוי כלשהו.
  1.7. משתמשים המתנגדים לשימוש בפרטיהם, שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע של הקבוצה או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של הקבוצה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, ובמקרה זה הקבוצה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה, או בפנייה לקבוצה במייל: infinity4u@infinity.co.il
  1.8. הקבוצה תוכל להשתמש במידע לצרכים שיווקיים לרבות: לשם שליחת חומר מקצועי או שיווקי אליך בכל אמצעי התקשורת המותרים על פי חוק, ולרבות הדואר, הדואר האלקטרוני או הודעות SMS. זאת, בין היתר, לפי פילוח נתונים או לפי העדפות שלך ושל משתמשים אחרים שנקלטו בעת גלישתם באתר, בהתאם להוראות כל דין.
 2. מטרות איסוף המידע
  מסירת הפרטים בין באמצעות גלישה באתר, ובין אם ישירות לנציגי הקבוצה, מהווה הסכמה מצדך לכך שפרטיך וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה שהגיע או יגיע לידי הקבוצה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של הקבוצה או מי מטעמה, ככל שזה נדרש על פי דין, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
  2.1. לצורך אספקת שירותים פיננסיים;
  2.2. למטרות עדכונים מקצועיים, שיווק, פרסום, קידום מכירות ושמירת קשר עם המשתמש, לרבות בדרך של דיוור ישיר, בכל אמצעי תקשורת שתמצא הקבוצה לנכון;
  2.3. לצרכי ניתוח סטטיסטי אנונימי של המידע ומסירתו לצדדים שלישיים.
 3. גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים
  3.1. הקבוצה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך, אלא בהתאם להוראות סעיף ‏3.2 להלן.
  3.2. הקבוצה תהיה רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
  3.2.1. חשיפת המידע או חלקו לצדדים שלישיים השותפים או המעורבים בשירותים אותם מספקת הקבוצה ללקוחותיה נדרשת לשם אספקת השירותים, כגון: חברות ביטוח בתי השקעות, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות ולקיום חובות המוטלות על הקבוצה על פי דין. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו הקבוצה.
  3.2.2. הקבוצה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי חוק או בהליכים משפטיים.
  3.2.3. במקרה בו הקבוצה תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
  3.2.4. אם תארגן הקבוצה את פעילותה במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות. במקרה כאמור, הקבוצה תוודא כי הצד השלישי אליו מוזגה הקבוצה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  3.3. למשתמשים לא תהיה טענה או דרישה כלפי הקבוצה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.
 4. טיפול נאות במידע
  4.1. הנתונים שנאספו אודותיך יישמרו במאגרי המידע של הקבוצה ("מאגרי המידע") ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 2017 והוראות רגולציה של רשות שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ו/או רשות ני"ע.
  4.2. הקבוצה נוקטת בשורה של אמצעים לטיפול נאות כולל במידע האישי שנמסר לה;
  4.2.1 עיבוד הוגן וחוקי – הקבוצה מוודאת כי עיבוד, איסוף ושמירת המידע נעשה רק בהסכמה של נשוא המידע, או ובאמצעות מקורות הפועלים כדין.
  4.2.2 הגבלת מטרה – הקבוצה מעבדת מידע אך ורק למטרות שלשמן הוא נמסר להן, על ידי נשואי המידע.
  4.2.3 מידע עודף – הקבוצה אינה אוספו מידע מעבר לנדרש לצורך מימוש המטרות שלשמן הוא נמסר.
  4.2.4 שקיפות – הקבוצה מפרטת את מטרות השימוש במידע שנאסף ; העברות מידע, מטרותיהן וזהות הנעברים, קיומן של זכויות עיון, תיקון והתנגדות בנתב הטלפוני ובמסמכי ההצטרפות.
  4.2.5 סודיות ואבטחה – הקבוצה שומרת על סודיות המידע ומיישמות מנגנונים טכנולוגיים וארגוניים נגד אובדנו , פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינויו שלא כדין. מידע אישי ורגיש יזכה לדרגת אבטחה גבוהה והגישה אליו תחייב הליכי זיהוי או אימות זהים הולמים.
  4.2.6 אחריות – הקבוצה מיישמת מנגנונים ארגוניים להבטחת אחריותם של מנהליה, עובדיה, וספקי שירותים עימם היא עובדת – על מנת לקיים את המדיניות והעקרונות ולהטלת סנקציה במידה של הפרה.
  4.2.7 זכות עיון, תיקון והתנגדות – הקבוצה מאפשרת לנשואי המידע, לעיין במידע אישי אודותיהם, לתקנו במידה שנמצא לא מדויק או מעודכן, ולהתנגד לשימושים שנעשים בו למטרות דיוור ישיר, ככל וייעשו, בהתאם לאמור להלן בסעיף 4.3.
  4.3 כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל הקבוצה בכתובת הדוא"ל infinity4u@infinity.co.il
  4.4 הקבוצה תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנתקבלה.

5 הימנעות מ"פישינג"
5.2 הקבוצה מקפידה לבצע רישום מפורט של הפעולות המבוצעות באתר ולשמור אותן לאורך זמן. כמו כן מופעלים בקבוצה אמצעי ניטור והקלטה שמאפשרים איתור פעולות חריגות ותיחקורן בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע.
5.3 הקבוצה לא תפנה לעולם ללקוחותיה בדוא"ל בבקשה למסור את הקוד האישי הסודי שלהם או כל פרט אישי או מזהה אחר, לרבות פרטי אשראי באמצעות המייל.
5.4 לכן אין להיענות בדוא"ל לכל בקשה מסוג זה המתקבלת באמצעות דוא"ל "בשם הקבוצה" ואין למסור את שם המשתמש והסיסמא או כל פרט מזהה אחר לאף גורם.
5.5 אם קיבלתם הודעה "דחופה" המורה לכם למסור את פרטי האימות האישיים שלכם תוך איום בפגיעה בשירות אם לא תמסרו את הפרטים, או הודעה המאיצה בכם להחליף סיסמא או למסור אותה מסיבה כלשהי, זוהי הודעה חשודה ואסור לכם להיענות לה. בדקו את הכתובת שממנה הגיעה ההודעה ודווחו לנו ללא דיחוי על ההודעה החשודה לכתובת מייל: infinity4u@infinity.co.il
5.6 במידה ומסרתם באתר המתחזה מידע הקשור לחשבון בנק או כרטיס אשראי, יש ליידע את הבנק או את חברת האשראי ולקבל מהם את הנחיותיהם. במידה ונמסר באתר המתחזה שם משתמש ו/או סיסמא לאתר, יש להחליפם באופן מידי.
5.7 הקבוצה משתמשת באמצעים מתקדמים לשם אבטחת המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. הקבוצה אינה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וזאת, כל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים. הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים ו/או למחשבים שלה, כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לחברות הביטוח ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

6 הצהרות המשתמש
הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:
6.2 העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).
6.3 הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין למפעילת האתר ובין למשתמשים אחרים.
6.4 העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).
6.5 העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
6.6 העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
6.7 העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
6.8 לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
6.9 קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).
6.10 שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
6.11 לפעול בשם אחרים או להתחזות לאדם אחר.
6.12 לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

7 שינוי באתר ו/או במדיניות הפרטיות
הקבוצה רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות באמצעות האתר או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מממנו לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
כן, רשאית החבאה, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי השימוש ומדיניות זו, הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.

עודכן היום: 1 במרץ 2022
ט.ל.ח