תנאים כלליים לשימוש באתר

הגלישה והשימוש באתר זה של  קבוצת אינפיניטי והחברות הבנות שלה, כפי שיהיו מעת לעת (להלן יחדיו: " אינפיניטי"), על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן: "האתר") הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם. השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן, יחד ולחוד: "מחשב אישי"). תשומת לבך מופנית לכך שהנך אחראי/ת לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לך, ובמחשבך האישי. לאור זאת עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. המידע הכלול באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם. כל מידע באתר בעניין מוצרי ו/או שירותי אינפיניטי אין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או להפקדה ו/או לכל פעולה אחרת בהם. חברות בקבוצת אינפיניטי עשויות להחזיק עבור עצמן ו/או עבור אחרים ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן, עשויים מי מהנ"ל  לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים האמורים. אינפיניטי רשאית לפרסם כתבות ו/או קטעי וידאו ו/או פינות תוכן ו/או בלוגים  וכיו"ב (להלן: "פרסומים") הכוללים התייחסות, לרבות ביקורת, אודות אירועים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים המביעים את השקפותיו של משתתף ו/או כותב הפרסומים. אינפיניטי רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם מעת לעת מחשבונים שונים. ידוע לי כי תפקידם של מחשבונים כאמור הוא לצורכי תמיכה וכלי עזר בלבד ולאו בהכרח כוללים את כל הפרמטרים לטובת החישוב הסופי. אין לראות במידע המתקבל כתוצאה משימוש במחשבונים כאמור ייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למרות שלמיטב ידיעת אינפיניטי המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון, אינפיניטי אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. חברות מקבוצת אינפיניטי, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה  בהן אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן, הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תכולתו ותוכנו של האתר.

שיפוי – המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את אינפיניטי, מנהלים, נושאי משרה בהם, בעלי מניותיהם, עובדיהן, סוכניהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר ואינפינטי אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי אינפיניטי ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי אינפיניטי ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.  על אף שאינפיניטי עושה כל שביכולתה למנוע שגיאות ו/או שיבושים באתר, ייתכנו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אי דיוקים וכיו"ב. 

אינפיניטי משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט ובפרט בעסקאות, אך למרות זאת, כידוע אין אפשרות לחסימה מוחלטת ואינפיניטי ו/או ספקי מידע, כהגדרתן להלן, לא ישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר- הן המידע הכללי והן המידע לגבי חשבונותיך. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה  (להלן: "מידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן: "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים "AS- IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד, למען נוחיותך. בין היתר עליך להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא ימצאו ביטוי מיידי באתר. אינפיניטי אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. הורדת תוכנות כאמור תתבצע על שיקול דעתך ואחריותך הבלעדית והמלאה. אינפיניטי ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר. לאינפיניטי אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי אינפיניטי לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. אינפיניטי  לא תשא באחריות, במישרין או בעקיפין, לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם. האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הנם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ואינפיניטי ו/או כל צד שלישי לא ישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי רלבנטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אינפיניטי תהיה רשאית, אך לא חייבת להסיר או לערוך מסרים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדית אינם עומדים בדרישות הנ"ל. ידוע לי כי אינפיניטי עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השרות לצרכיי, ואין לי התנגדות לכך. אינפיניטי רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש בתוכנות שונות לזיהוי ו/או לנטר מידע אודותיך לרבות שמירת קבצים המכילים מידע בדבר אופן הגלישה שלך. האתר של אינפיניטי משתמש בקוקיס (cookies) לטובת הפעלת האתר באופן רציף ותקין. אינפיניטי עושה שימוש בקוקיס במטרה להתאים את האתר להעדפות לקוחותיה, לאיסוף נתונים סטטיסטיים בדבר שימוש באתר ולצורכי אבטחת מידע.

ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של אינפיניטי  ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד. כמו כן, בעצם מסירת מידע באתר, מצהיר בזאת מוסר המידע, כי בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ולכל דין, אינפיניטי רשאית להעביר את המידע שמסר לכל צד שלישי כלשהו, ככל שהדבר יידרש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל לצורך אספקת שירות יעיל למוסר המידע. לאינפיניטי הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית, בלא צורך להודיע לך על כל מראש, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מאינפיניטי בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם. לך לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית כלפי אינפיניטי בין שינויים כאמור ו/או שיבושים ו/או שגיאות העלולים לקרות אגב השינויים. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין אינפיניטי לבינך. אתה רשאי לשמור תנאי שימוש אלה בכתב על-ידי הדפסתם ושמירת עותק מהם ואתה מוותר על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.

אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.