זמן קריאה: 10 דקות

טופס הצטרפות לאינפיניטי מקיפה

טופס הצטרפות לאינפיניטי כללית

הכר את הלקוח/ה

טופס איש ציבור

הצהרת עמית/ה אודות נהנה בחשבון

טופס הצטרפות לקרן פנסיה נבחרת דרך המעסיק (נספח ז')

טופס העברה לקרן פנסיה

טופס בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

אישור מעסיק לשחרור כספי פיצויים לקבלת קצבה לעובד/ת שטרם סיים/ה העסקה

דיווח סיבת הפסקת תשלומים מעסיק + עמית/ה

אישור מעסיק לכספי פיצויים

טופס בקשה להוספת מעסיק

עדכון פרטים אישיים

עדכון פרטי ביטוח קרן מקיפה

עדכון פרטי ביטוח קרן כללית

טופס מינוי מוטבים

טופס העברה בין מסלולי השקעה

הצהרת בריאות

טופס בקשה לשמירת כיסוי ביטוחי

ביטול בקשת משיכה

טופס משיכה

טופס 101

תביעת זקנה

תקנון קרן פנסיה אינפיניטי משלימה – מהדורת מרץ 2022

תקנון קרן פנסיה אינפיניטי מקיפה – מהדורת מרץ 2022

מערכת כללים

נש"מ החזר הוצאות

נש"מ שכר פנסיוני

נש"מ עבודה נוספת