בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2007-9-3 מתכבדת החברה להודיע כי החברה לא ביצעה עסקאות מול צד קשור ולא השקעה בצד קשור: 

 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2008 
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2009
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2010 
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2011
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2012
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2013
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2014
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2015 
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2016 
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2017
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2018
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2019
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2020
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2021
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2022
 • במהלך רבעון 1 בשנת 2023 לא בוצעו עסקאות בצדדים קשורים.

תרשים צדדים קשורים