זמן קריאה: 2 דקות

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה 

בהתאם לחוזר גופים מוסדיים   2017-9-8 שפורסם בתאריך 03.05.2017

במה מדובר?

ככל שהינך בן זוג או הורה או ילדו של עמית/ פנסיונר שנפטר (להלן: "המנוח") ויימצא כי כל התנאים לביצוע המשיכה (כמפורט מטה) מתקיימים, יהיה באפשרותך לבצע משיכה של הכספים המצויים בחשבון / קרן הפנסיה של המנוח ללא צו ירושה או צו קיום צוואה, בכפוף להגשת מסמכי המשיכה הנלווים. 

התנאים לביצוע המשיכה על ידי יורש ללא צו ירושה 

 • לא מונו מוטבים בחשבון המנוח.
 • במועד הגשת בקשת המשיכה יתרת הכספים בחשבונו של המנוח או סכום התשלום העומד לזכות מוטביו של המנוח, אינם עולים על  8,000  ₪, (הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה (לעניין יום העדכון הראשון לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה – 03.05.2017).
 • חלפו שלוש שנים לפחות ממועד פטירתו של המנוח.
 • המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:
 •  
 • הצהרה כי המבקש למשוך הוא ככל הידוע לו, יורש לפי דין של המנוח.
 • הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים.
 • התחייבות לשיפוי הגוף המוסדי אם הוא יחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם. 
 • המבקש למשוך את הכספים הוא  בעל הקרבה הבאה למנוח: בן זוג/הורה/ילד.
 • הגוף המוסדי בדק מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון המנוח וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור.

מסמכי משיכה נדרשים

 • בקשת משיכה חתומה על ידי  המבקש/ים.
 • כתב שיפוי- חתום על ידי המבקש/ים.
 • תצלום תעודת זהות של המבקש/ים.
 • תצלום המחאה ו/או אסמכתא על ניהול חשבון של המבקש/ים.
 • הצהרה כי המבקש למשוך הוא ככל הידוע לו, יורש לפי דין של המנוח.
 • הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים.

 
לתשומת ליבך!

במקרה של משיכת כספים ממרכיב הפיצויים – ניתן יהיה למשוך את כספי הפיצויים בלבד שהתקיימו שני אלה:

 • לא חלות לגבי אותם כספים הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-1963.
 • התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת הכספים.

להנחיות ובירורים נוספים יש ליצור קשר עם צוות שירות לקוחות עומד לרשותך

בימים א' עד ה' בין השעות 08:30 עד 17:00 באחד מהאמצעים הבאים:

טלפון 09-9579000פקס 09-9542020 
דוא"ל:  gemelishi@infinity.co.il